Ur SMHI's arkiv har följande hittats - inspektionsberättelse (avskrift) från 1916 samt väderobservationer från Karön under åren 1913-1918 (ej 1917) utförda under sommarmånaderna. Klickbara data längre ner från Karön.

VÄDERSTATION - RONNEBY BRUNN

På en inhägnad plats i norra änden av Brunnsparken äro termometerskydd med termometrarna, nederbördsmätaren samt avdunstningsmätaren uppställda. Som termometerskydd tjänade en mot söder svagt sluttande dubbeltak och väggar på östra, södra och västra sidan. De bägge psykrometertermometrarna voro med klyckor fastsatta i taket, max- och minimitermometrarna hängda på en träplatta intill den stolpe, som uppbar hela träställningen. Dessutom voro tvänne större träskärmar uppställda, en på varsida om termometerskyddet.
En föreställning om Stationens läge i förhållande till närmaste omgifningen synes av motstående skematiska teckning. Badhuset, ett lågt trähus, och den därtill gränsande vattenfabriken ligga i söder och sydost på resp. 15 och 25 meters avstånd. Termometerskyddet står sålunda fritt utsatt för södersolen under sommaren och större delen av vintern "ståtar det" det ett buskage av medelhöga träd, i väster ligger fortsättningen av den egentliga parken med sina höga och täta lövträd.. Platsen synes därför delvis skyddad mot morgon och aftonsol.
(Sedan följer ett mer tekniskt avsnitt rörande termometrarna och dess eventuell felvisning.)
Ordinarie observatöreren Kamrer Norlin var tillfälligt sjuk och då han syntes vara den ende, som närmare kände till stationens verksamhet, kunde någon uppgift som varit önskliga i fråga om tyermometrarna ej erhållas. Hans ställföreträdare var för tillfället Vaktmästaren vid Vattenfabriken. Kamrer Norlin har sedan - mera i brev av den 16 aug. 1916 uppgivit, "att den torra termometern Grave No 54 varit i bruk vid stationen 5 á 6 år och den våta Åderman(?) No 4 (1882) sedan mycket lång tid tillbaka; för c.a 4 år sedan gjordes bestämmning av nollpunkten i smältande snö, varvid någo märkbar skillnad ej yppade sig".
(Därefter en del förbättringsförslag angående termometerskydd mm. samt en tabell med jämförelse mellan termometrarna.)

 

VÄDERSTATION KARÖN (utanför Ronneby redd)


Under de 3 sommarmånaderna juni-augusti utföres här temperatur och nederbördsobservationer enligt samma skema som vid Brunnen och hava sannolikt fortgått sedan lång tid tillbaka. Uppställningen för instrumenten är identisk lik som den ursprungliga vid Brunnen. Platsen framför kallbadhuset, där instrumenten äro uppställda är öppen för sol och vind särskilt från södersidan.
Instrument, äges av Brunnsbolaget, utgöras av
1 Psykrometertermometer torra Åderman No 28 (1880) korr vid +18 gr -0.2 gr
1 - " - våta Åderman No 1 (1882) korr vid +18 gr -0.2 gr
1 Max. termometer ej av anstaltens modell utan märkbar korrektion
1 Min. termometer - " - - " -
1 Nbd. mätare med tratt
1 Avdunstningsmätare (låg cylinder med pip, fritt exponerad)
1 Plåtmått för avdunst. mät.
1 Mätglas.


 


Journaler från Karö väderstation

(obs stora filer - A4 i regel och 160-240 kB dock Juli1 och Aug1 ca 500 kB)

 
1913
 
1914
 
1915
 
1916
 
1918
Juni
del1
del2
 
del1
del2
 
del1
del2
 
del1
del2
 
del1
del2
Juli
del1
del2
 
del1
del2
 
del1
del2
 
del1
del2
 
del1
del2
Aug
del1
del2
 
del1
del2
 
del1
del2
 
del1
del2
 
del1
del2

 

Upplagd den 1 mars 2005/John Ekwall